Medezeggenschapsraad

Op brede school de Diamant is een MR (medezeggenschapsraad) opgericht, die het recht heeft om over allerlei schoolzaken mee te denken, te adviseren en/of te beslissen (advies- en instemmingsrecht). In de praktijk betekent dit dat de MR steeds (gevraagd en ongevraagd) haar advies dan wel instemming kan geven over het beleid van de school, zoals dat door directie en team wordt (uit)gevoerd. Zes keer per jaar vergadert de MR over diverse zaken. In de medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als leerkrachten zitting. Zij vertegenwoordigen hun achterban. 

Samenstelling Medezeggenschapsraad:

  • Lianne van Iersel - oudergeleding
  • Theo Swinkels - oudergeleding
  • Femke van Eijk - personeelsgeleding
  •  Marioleine van Geel - personeelsgeleding

 

Regelement MR