Oudervereniging

De oudervereniging heeft een belangrijke rol bij allerlei activiteiten binnen de school. Het betreft hierbij extra activiteiten zoals bijvoorbeeld: 

  • Diamantdag
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Carnaval
  • Hulp in de groepen bij activiteiten

De oudervereniging houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering. Daarnaast vergadert het bestuur van de oudervereniging (de ouderraad) ongeveer zes keer per jaar. Hierbij is altijd een afvaardiging van het team aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn hierbij ook altijd welkom. Op de agenda staan: de onderlinge taakverdeling, diverse activiteiten en op dat moment spelende zaken. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouders. De oudervereniging heeft geen bemoeienis met schoolse beleidsaangelegenheden: zij bemiddelt in principe niet tussen ouders en team. Wanneer men over schoolse zaken iets te vragen of te zeggen heeft, zijn de leerkrachten in eerste instantie de aangewezen personen om u te informeren. Voor het organiseren van de diverse activiteiten wordt gebruik gemaakt van de (vrijwillige) ouderbijdrage. De financiën van de oudervereniging staan dus los van de financiën van de school, de vereniging is echt van de ouders en niet een onderdeel van de school zelf. De leden van de oudervereniging zijn allen ook ouder van één of meerdere kinderen aan onze school. Iedere ouder kan lid worden van deze oudergroep.